Civiele inlichtingendienst Geopolitiek en exopolitiek

De Aard der Dingen

De Aard der Dingen – een analyse van de bronnen

De Aard der dingen dient als handleiding voor het nieuwe paradigma, een continu evoluerend werk van kennis en wijsheid vergaard door studie en inzicht. De artikelen op vrijewereld.org dienen ter illustratie en onderbouwing van dit werk.

Zie ook: Natuurrecht VS. rechtspositivisme, De logica van wijsheid (dAdD) , Wat te doen met de criminelen? (dAdD), Intellectueel eigendom bestaat niet (dAdD)

laatste update: 08-09-2011

De Aard Der Dingen
Een analyse van de bronnen
door Vrije Wereld (http://www.vrijewereld.org)

0.  Voorwoord

Dit werk staat in het teken van de waarheid, elk thema zal een bijstelling zijn van wat door de meesten als waarheid wordt bezien, hiermee wordt niet gesteld dat het de absolute waarheid is maar het zal een nauwkeurigere benadering zijn dan die de meesten onder u nu hanteren, omdat deze onwaar is gebleken en daarmee verlaten zal moeten worden en ingeruild moeten worden voor een beter uitgangspunt. Dit werk is gebaseerd op bronnen die naar mijn inzichten betrouwbare bronnen zijn. Veel van deze bronnen zijn niet bekend bij het grote publiek terwijl ze wel grote implicaties hebben voor een ieder!

Ik schrijf dit boek als back-up plan, voor het geval dat men niet snel genoeg naar het nieuwe paradigma komt. Ik ga er echter van uit dat dit werk snel overbodig zal zijn gezien de naderende bewustzijnsverhoging van een ieder hier op aarde.

Ik heb informatie in dit boek niet bedacht, dit is enkel een analyse van de bij mij bekende bronnen.

We zijn allen misleid, de realiteit die we beleven is een holografische werkelijkheid geprojecteerd door het ego. Buitenaards contact is een feit. Vrije energie is een feit.

Alles is energie
Alles is oneindig
Er is oneindig energie
er is geen energie schaarste
zonder schaarste geen macht
zonder macht geen geld
geen regering
geen afhankelijkheid
absolute vrijheid

Hoofdstuk 1 nieuwe realiteit

Ik spreek u direct aan want u bent onderdeel van het probleem en tegelijk de oplossing, ik spreek mijzelf aan omdat ik net als U ben, ik heb een vrije wil net als u.

U wordt wakker, en u wordt geconfronteerd met nieuwe feiten die oude denkbeelden doen afbrokkelen. De confrontatie tussen het oude ego en de nieuwe programmering van het ego woedt hevig, het is een pijnlijk proces. U beseft dat u belogen en misleid bent, deze realisatie veroorzaakt pijn bij uw oude ego en uw oude programmering. Er is niets anders te doen dan het te accepteren en te doorstaan. Zodra het proces van ontwaking begonnen is, zal het niet meer stoppen. Alle jaren van brainwashing door de gecontroleerde media en de gecontroleerde scholen en universiteiten wordt opgeruimd en met universele waarheden die zichzelf nooit tegenspreken vervangen.Het nieuwe paradigma komt binnen de perceptie van de informatiedrager.

Wat zijn deze nieuwe realiteiten en wat betekenen ze voor de Nederlandse samenlevingen en de rest van de planeet?

 •  Vrije energie
 • Buitenaards contact
 • Ruimte reizen
 • convergentie van bewustzijn

en vele andere nieuwe aspecten…

Vrije energie is de katalysator van alle grote ontwikkelingen die binnen afzienbare tijd zullen intreden. Het is de sleutel tot alles wat de mensheid nodig heeft om vreedzaam en vrij te kunnen leven in harmonie met de rest van de Kosmos. Het zal een einde maken aan het paradigma van schaarste waarin we al bijna een eeuw in gevangen zijn gehouden door de speciale belangen die voorheen een sterke greep hadden op de wereld bevolking.

De invloed van het internet op de paradigma verandering

Het internet 2.0 zoals we dit bijna 10 jaar tot onze beschikking hebben, heeft er toe geleid dat het mogelijk is vrij informatie te delen en op te nemen. Informatie die voorheen niet de wereld-bevolking kon bereiken sijpelt nu naar een kleine maar steeds groter wordende groep die met deze informatie haar wereldbeeld en haar perceptie aanpast en dit heeft een effect op het gedrag van de drager van de informatie. Zij zullen geïnformeerde beslissingen nemen en zich niet langer laten misleiden door de leugens die in plaats gebracht zijn door de hoeders van deze informatie.

Het UFO vraagstuk is opgelost

UFO’s bestaan. GET OVER IT!  Het is een feit. Wen aan het idee als u het niet kunt bevatten. Deze realiteit zal binnenkort een grote invloed hebben op ontwikkelingen wereldwijd.

Waarom zou u nog vasthouden aan de leugen dat u alleen bent in de kosmos en dat u geen bezoek heeft en zult krijgen.

De feiten op een rij:

 • Er zijn massa’s aan “onverklaarbare” gedetecteerde radar waarnemingen.
 • Er zijn massa’s van waarnemingen door piloten zowel binnen de militaire en de civiele luchtvaart.
 • Er zijn veelvuldige waarnemingen van UFO”s die nucleaire wapens onklaar maken bij raketbasissen.
 • Er zijn massa’s aan credibiele getuigen binnen zowel het militaire apparaat, industrie en bestuur.
 • Er zijn massa’s aan “onverklaarbaar” video materiaal dat alleen maar toeneemt nu meer mensen over een camera beschikken binnen handbereik.
 • Er zijn massa’s van “onverklaarbare” archeologische ontdekkingen gedaan die niet stroken met de leugen die ons nu vertelt wordt in de schoolboeken.
 • Alle oude inheemse stammen vertellen hetzelfde verhaal i.v.m. de bezoekers. (maya, hopi, aboriginal etc. etc. etc.)

Deze informatie zal een impact op de wereld en ook op u hebben. Deze impact zal harder/zachter zijn afhangende de hoeveelheid informatie u verwerkt heeft om het ego aan te passen aan deze (voor u nieuwe) realiteit.

Hoe gaat deze nieuwe realiteit er uit zien?
Wat zijn de logische consequenties van deze nieuwe realiteit en hoe zal dit nieuwe paradigma zich gestalten? Dit zijn vragen die ik in dit werk zal belichten, ik zal hierbij mijn subjectiviteit proberen zoveel mogelijk op de achtergrond te houden en enkel de grote (gegarandeerde) lijnen weergeven. Het is aan u de details in te vullen met uw creativiteit en (vrije) wilskracht.

Ik kan niet vaak genoeg benadrukken: Vrije energie is de sleutel tot alles. (Natuurlijk is de kwestie van de bezoekers een belangrijk punt maar ook zonder de bezoekers zou er een paradigma verandering komen, dit betekend als u niet geloofd dat er bezoekers zijn gaat dit verhaal alsnog op voor uw programmering.) Vrije energie betekend oneindig energie, een einde aan alle schaarste en armoede, het verdwijnen vermogenscriminaliteit op korte termijn, het einde van andersoortige criminaliteit op langere termijn. Het verdwijnen van monetaire middelen het verdwijnen van macht, van oorlog, van regeringen, het ontstaan van een wereldwijde coöperatie gebaseerd op vrijheid en vrijwilligheid en persoonlijke autonomie en verantwoordelijkheid. Zoals dit door velen beschreven wordt als “the golden age”. Dit is het nieuwe paradigma in een notendop

Fundering van het natuurrecht (in 3D).

Noot: Deze handleiding is geschreven voor toepassing binnen de 3e/4e dimensie. En heeft geen algehele geldigheid in de 5e en hogere dimensies.

De reden waarom we niet als maatschappij leven volgens het natuurrecht is: we leven in een onnatuurlijke toestand. We leven in een onnatuurlijke schaarste van energie en informatie. Informatie en energie die wel voorhanden was voor de (geforceerde) val van het menselijke bewustzijn ongeveer 10.000 jaar geleden, toen de mens in zich in een natuurlijke toestand bevond.
De energie die ik aanduidt is vrije energie, de informatie die ik bedoel is de kennis van onze herkomst en onze capaciteiten als mens.

Vrije energie faciliteert het natuurrecht

Het onnatuurlijke recht (onrecht) dat wij gebruiken in ons huidige rechtssysteem is een gevolg van schaarste. De schaarste maakt het dat er offers gebracht moeten worden om zij die meer willen te faciliteren. Dit maakt dat degenen die naar macht streven, altijd proberen een greep te krijgen op de politiek van het gebied dat zij willen controleren. Het politieke bestuur is doorgaans de schepper van recht en daarmee heeft de machtswellusteling direct een invloed via de politiek op het recht.

Schaarste leidt dus naar een organisatie met een piramide structuur. Waarin degen aan de onderkant, de heersers aan de bovenkant voeden (slavernij). De onderkant kan niet rebelleren tegen de top want deze controleert het recht, en daarmee het strafrecht, en kan alles dat zijn positie zou kunnen bedreigen (hoofdzakelijk vrijheid) strafbaar stellen buiten het natuurrecht om (onrechtmatig positiefrecht). Ondertussen wordt het volk verteld dat ze hun leiders hebben gekozen en dat het hun eigen schuld is en dat democratie nou eenmaal zo werkt en dat er geen beter systeem is dan het huidige. Leven in vrijheid is volgens het Nederlandse recht strafbaar.

De controleurs gaan dewijl verder met het verdedigen van hun speciale belangen ten koste van universele belangen van de burger, door middel van implementatie van nieuwe wetgeving die tegen het natuurrecht ingaat.

Deze gang van zaken is enkel een product van schaarste en het verdedigen van eigenbelang tegen mogelijke bedreigingen van buitenaf binnen deze context. Als men schaarste verwijderd uit de wereld (door oneindige vrije energie voor een ieder), zal er zich een paradigma openen voor absolute vrijheid voor een ieder binnen de grenzen van het natuurrecht.

Wat is het natuurrecht (een werkbaar en sluitend model)

Dit is mijn grootste contributie aan het geheel. Het is mij in de loop van 2010 gelukt een werkbaar en sluitend model voor het natuurrecht te formuleren.
Ikzelf heb nog geen probleem ontdekt waarin het model niet uitkomt in totale harmonie.
Ik vraag eenieder om te proberen een opening te vinden in de theorie die het systeem niet perfect zouden doen blijken.

Het huis met de drie peilers

Nu we geconfronteerd worden met een aankomende paradigma verandering dienen we deze met onze gedachten te creëren zodat deze zich manifesteert op een wenselijke manier.
Hoe implementeren we de nieuwe kennis en omstandigheden van ons bestaan in een nieuw model dat de natuurrechten van een ieder respecteert en verdedigd?

Ik heb het volgende model ontworpen, ik noem het het huis met de drie pijlers. Dit model is een model voor de overgang naar een nieuw rechtssysteem en is tevens het fundament voor verdere ontwikkeling van dit nieuwe rechtssysteem.

Noties over de mens en zijn teleologie (Teleologie (van het Grieks: τέλος (telos), “doel(eind)” en λογος (logos), “rede” of “leer”, dus leer van de doelen) is in de filosofie de zoektocht naar het doeleinde achter dingen. Zegt wikipedia)

Als men kijkt naar wat de mens gemeen heeft met zijn medemens ziet men dat er enkele belangrijke eigenschap gedeeld worden door iedereen. Mensen hebben verschillende uiterlijke kenmerken, andere morele waarden, verschillende politieke en religieuze overtuigingen. Wat ze allen met elkaar gemeen hebben is:

1. Ze leven allen en niemand leeft meer dan de ander.
2. ze hebben allen een vrije wil en niemand heeft meer vrije wil dan de ander

uit 1. en 2. volgt: ondanks verschillen op bepaalde gebieden is iedereen het zelfde.

Hoe vertaald men deze eigenschappen naar rechten? Voor deze twee eigenschappen ligt het zeer voor de hand.

1. –> Recht op leven (absoluut)
2. –> Recht op vrijheid (absoluut)

De eerste twee pijlers hebben zich aan ons geopenbaard.Pijler 1: Iedereen leeft, dus heeft een recht op leven anders zou het niet geboren zijn. Pijler 2: Iedereen heeft een vrije wil dus iedereen heeft een recht op vrijheid, aangezien de mens een vrije wil heeft is het doel van de mens op deze te gebruiken en hierin niet beperkt mag worden (absolute vrijheid). Om te leven naar de doelen van je bestaan is leven in harmonie met al dat is (kosmos).

Absolute vrijheid

Ik moet deze term meteen nuanceren als ik het heb over absolute vrijheid bedoel ik absolute vrijheid binnen het natuurrecht dat de grens stelt van vrijheid totdat men de natuurrechten van een ander schaadt. Dan vervalt het natuurrecht van degene die inbreuk maakt dat de deur opent voor rechtvaardige zelfverdediging door de geinfracteerde. Hierover later meer.

De derde pijler: recht op eigendom

De (absolute) vrije wil maakt dat men tevens vrij dient te beschikken over eigendom en dat het niet onder dwang afgedragen dient te worden tegen de wil van de rechtmatige verkrijger van het goed. Men dient vrij te beschikken over de vruchten van eigen arbeid.

Belasting van inkomsten staat op een lijn met slavernij. Het kent een ander woord maar belasting is slavernij. Velen claimen dat het nodig is voor een staat om belasting te heffen om zijn uitgaven te bekostigen. Velen vergeten echter dat ons staatsbestuur in handen is van een crimineel kabal die liever het geld uitgeven aan onnodige producten van hun mede-samenzweerders, dan het geld te besteden ten goede van het algemeen belang. In plaats daarvan worden er grote militaire uitgaven gedaan en oorlogen gevoerd waar wij geen baat bij hebben, en giftige vaccins gekocht van bevriende ondernemingen om ons tegen fictieve door de gecontroleerde media opgeblazen pandemieën te beschermen. Ikzelf zou nooit willen dat mijn belasting geld gaat naar de kogels om onschuldige mannen vrouwen en kinderen te doden in Afghanistan. Dat is een argument om belasting in zijn geheel af te schaffen.

Een ander veel belangrijker argument is: HET IS OVERBODIG!

Als men het schaarste paradigma verlaat en binnen treedt in het paradigma van overvloed is belasting niet nodig omdat alles oneindig voorhanden is daar men over oneindig energie beschikt.

Arbeid zoals velen onder u het kennen zal tot de geschiedenis behoren. Als men beschikt over oneindig energie, betekend dit oneindig productie, oneindig onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technologieën. Ik stel me fabrieken die zonder enige menselijke inspanning functioneren. Zodat de mens zich op andere creatieve aspecten kan richten in plaats van het hoofddeel van zijn tijd aan zijn overleven moet besteden.
De schone vrije energie zal de aarde ontlasten en antizwaartekracht-technologie zal het nut van infrastructurele netwerken ongedaan maken. Dit betekend geen bomenkap vanwege 4-baans snelwegen, geen verbranding en vervuiling door gevaarlijke stoffen etc. etc. Dit zal tevens een grote impact hebben op de gezondheid van de wereldburger, en de deur openen voor nieuwe medische toepassingen.

Recht op wapenbezit

Het recht op wapenbezit komt voort uit het recht op eigendom en schaar ik onder de 3e pijler.
Het recht op wapenbezit is een garantie voor een effectieve zelfverdediging. Het is geen vrijbrief voor het doden of toebrengen van letsel met een (vuur-)wapen.

NOOT: Als eenmaal de paradigma verandering voltrokken is zal er op een gegeven moment niet meer veel nut zijn van wapenbezit, edoch is zij een bescherming tegen opnieuw opkomende dictatuur en tirannie.

Georganiseerde en ongeorganiseerde militie

Het voordeel van een ongeorganiseerde militie (een gewapende burger) is dat deze nooit offensief kan worden en daarmee geen bedreiging vormt voor andere grondgebieden en bevolkingen. De burger gebruikt zijn wapen immer alleen om zijn grondgebied tegen vijandige acties te beschermen.

Het beschermd dus de thuisgrond van de burger en kan zelf geen offensief beginnen (omdat deze militie ongeorganiseerd is).
De georganiseerde militie daarentegen (politie en leger) kan behalve defensief (het verdedigen van de grond van de burger) ook offensief gebruikt worden, een statelijk leger kan invasies plegen op andere soevereinen buiten het eigen grondgebied. Misbruik van deze macht binnen het staatsbestel is dan ook veelvuldig. Vaak genoeg wordt het door de burger betaalde leger gebruikt voor de belangen behartigen van speciale belangen, buiten de burger zijn weten om. Wapenbezit bij de burger is dus een betere oplossing dan een professioneel (georganiseerd en geleid) leger. Niemand zal een grondgebied militair proberen te bezetten waar elke burger een wapen bezit.

In Nederland zijn de controleurs echter bang voor het volk en daarom is de wapenwet zo streng zij kunnen zich geen bewapende bevolking permitteren willen zij een grip houden op de machtsverhoudingen. Stalin en Hitler stonden bekend als sterke voorstanders van een ontwapend volk. Zo ziet men weer eens hoe onvrij het grondgebied der Nederlanden is.

Gelukkig zijn de burgers van de USA tot op de tand bewapend en zolang dit het geval is, kunnen de controleurs hun plan van een “nieuw wereld orde” niet cementeren.
Elke constitutie die claimt een regering door de burgers voor de burgers te willen, dient een recht op wapenbezit te implementeren om de burger te beschermen tegen fascisme en communisme.

We hebben nu de 3 pijlers die gefundeerd zijn op het natuurrecht

1. Recht op leven
2. Recht op vrijheid
3. Recht op eigendom

Deze drie pijlers zijn in mijn ogen genoeg om een sluitend werkbaar model te faciliteren.
Alles wat het behalve een schaarste vrije context nog nodig heeft is een verdedigingsmechanisme die inbreuken op het natuurrecht reguleert.

Zelfverdediging: Het dak van het huis

Zelfverdediging is de manier om inbreuken op het natuurrecht te reguleren. Het functioneert als dak op het huis en beschermd de pijlers tegen in- en afbreuk.
Zelfverdediging is een optie die niet altijd gevolgd dient te worden. Men kan als individu of als samenleving een vangnet-bescherming creëren tegen infracties die het individu alleen niet verdedigen kan.
Hierbij valt te denken aan een politie-achtige entiteit die het algemeen belang behartigd en enkel het algemeen belang (De natuurrechtelijke belangen). In eerste instantie heeft de burger echter het recht tot zelfverdediging als hij of zij zich niet verdedigen kan, is er een optie om georganiseerdere assistentie te gebruiken (statelijke zelfverdediging). Wellicht is noodweer een betere term dan zelfverdediging. Als de staat dit belang van de burger verdedigd komt deze immers niet van de burger zelf.

we komen dan tot het volgende model:

3 pijlers model

Het model kan op elke denkbare casus losgelaten worden en heeft een rechtvaardige uitkomst in harmonie met de vrije wil en de Kosmos.

Binnenkort meer…