Civiele inlichtingendienst Geopolitiek en exopolitiek

Plakkaat van Verlating / Verlatinghe (document)

Nederlandse onafhankelijksverklaring uit 1581 tegen de toenmalige koning van Spanje Phillip II.

Plakkaat van Verlatinghe originele tekst als .pdf: plakkaat van verlatinghe (1581)

Plakkaat van Verlatinghe in modern Nederlands Plakkaat van Verlating / Verlatinghe 26 Juli 1581 In de Staten-Generaal Integrale vertaling naar modern Nederlands.

De leden van de Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden groeten allen, die dit zullen zien of horen voorlezen, en laten weten:

Het is aan ieder bekend dat een vorst, als dienaar van God, geacht wordt zijn onderdanen te beschermen tegen alle onrecht, overlast en geweld, zoals een herder zijn schapen beschermt. De onderdanen zijn niet door God geschapen om de vorst in alles wat hij beveelt onderdanig te zijn en hem als slaven te dienen. De vorst regeert bij de gratie van zijn onderdanen en moet met recht en reden over hen regeren, hen beschermen en liefhebben zoals een vader zijn kinderen liefheeft en zoals een herder met hart en ziel zijn schapen beschermt. Als een vorst zijn plichten niet nakomt, maar, in plaats van zijn onderdanen te beschermen, hen probeert te onderdrukken als slaven, dan is hij geen vorst, maar een tiran. In dat geval mogen zijn onderdanen, na beraadslaging in de Staten-Generaal, hem afzweren en een andere leider kiezen.

Dit recht hebben zij te meer als ze hun vorst niet met vreedzame middelen van zijn tirannieke neigingen hebben kunnen genezen. In dat geval hebben ze geen andere middelen om hun natuurlijke vrijheid, waarvoor men zich met hart en ziel dient in te zetten, veilig te stellen. Daarvan zijn diverse voorbeelden bekend uit andere landen en andere tijden.

In het bijzonder in ons land moeten onderdanen hun eigen vrijheid veiligstellen, aangezien zij hier altijd geregeerd zijn krachtens de eed die door de vorst bij zijn intrede wordt gezworen. De vorst wordt ook beëdigd onder de voorwaarde dat hij uit zijn ambt wordt ontheven in geval van schending van de eed.

De koning van Spanje heeft na het overlijden van keizer Karel V de Nederlanden geërfd. Hij heeft zich niets aangetrokken van de diensten, die hem door ons zijn bewezen. Door deze diensten heeft hij zeer loffelijke overwinningen op zijn vijand behaald, die hem in de hele wereld een grote naam hebben bezorgd. Hij heeft eveneens de vermaningen van de keizer in de wind geslagen en heeft daarentegen gehoor gegeven aan het bevel van de Spaanse Raad.

Deze Raad had niet de macht om over deze landen te regeren, zoals over de koninkrijken Napels, Sicilië en andere, die onder gezag van de koning staan; maar aangezien de meeste leden van deze Raad de rijkdom en macht van ons land kenden, stonden ze afgunstig tegenover ons en hebben ze de macht naar zich toegetrokken. De Spaanse Raad (of enkele van de belangrijkste leden) heeft de koning verscheidene malen voor ogen gehouden dat het voor zijn reputatie en waardigheid beter is ons land te veroveren, ten einde als absoluut vorst te kunnen regeren, hetgeen betekent: onderdrukken. Dat zou, volgens de Spaanse Raad, beter zijn dan te moeten regeren met de beperkingen die hij zich op grond van zijn eed moest opleggen.

De koning heeft het bevel van de Spaanse Raad opgevolgd en heeft ons land beroofd van de onafhankelijkheid en overgeleverd aan de slavernij, onder het gezag van de Spanjaarden. De koning heeft eerst, zogenaamd om de Hervorming terug te dringen, in de belangrijkste en machtigste steden nieuwe bisschoppen willen aanstellen; hij heeft hun de rijkste abdijen willen schenken en negen kanunniken aan hen willen toevoegen, die deel zouden uitmaken van zijn Raad en van wie er drie belast zouden worden met de inquisitie. Door deze incorporatie zouden de bisschoppen, die zowel buitenlanders als Nederlanders mochten zijn, de belangrijkste zetels hebben ingenomen in de Staten-Generaal. Bovendien zouden ze geheel en al de koning hebben gehoorzaamd en gediend.

De Spaanse inquisitie is hier, zoals iedereen weet, altijd een verschrikking geweest. Vandaar dat de keizer deze destijds op ons verzoek heeft afgeschaft, waaruit blijkt dat hij zijn onderdanen liefhad. Diverse remonstranties, die door afzonderlijke steden en provinciën, alsook door enkele vooraanstaande heren, namelijk Montigny en Egmond (die door de hertogin van Parma, destijds regentes, op aanraden van de Raad van State en de Staten-Generaal diverse keren naar Spanje werden gezonden) mondeling werden ingediend, hebben niets geholpen. Hoewel de koning van Spanje zelf goede hoop had gegeven dat hij hun verzoeken zou inwilligen, heeft hij kort daarna via brieven de bisschoppen bevolen de bisdommen en abdijen in bezit te nemen, de inquisitie in te stellen en de ordonnantie van het Concilie van Trente op te volgen. Deze ordonnantie is in vele opzichten strijdig met de privileges van dit land.

Toen dit alles het volk ter ore kwam, ontstond er grote beroering en nam de genegenheid af die men als goede onderdanen steeds gevoeld had voor de Spaanse koning en diens voorgangers. Dit was in het bijzonder het gevolg van het feit dat hij niet alleen de bevolking onderdrukte, maar zich bovendien schuldig maakte aan geloofsvervolging. Terwijl het volk juist altijd heeft gemeend dat men zich in dezen slechts tegenover God behoeft te verantwoorden.

Uit mededogen met het volk hebben de meest vooraanstaande edelen in 1566 een remonstrantie aangeboden, waarin zij de koning verzoeken om een gematigder optreden, in het bijzonder ten aanzien van de geloofsvervolging, ten einde een opstand van het volk te voorkomen. De edelen hoopten dat hij op die manier als een goedertieren vorst de liefde en genegenheid voor zijn onderdanen zou tonen. Ten einde de koning duidelijk te maken hoe noodzakelijk het was voor ons welzijn en de rust in het land om dergelijke maatregelen achterwege te laten en de geloofsvervolging af te zwakken, hebben de hertogin van Parma, de Raad van State en de Staten-Generaal twee gezanten naar Spanje afgevaardigd, namelijk de markies van Bergen en de baron van Montigny. In plaats van gehoor te geven aan het protest en de nood te lenigen heeft de koning, daartoe opgeruid door de Spaanse Raad, de personen die de remonstrantie hebben ingediend, beschuldigd van majesteitsschennis. Bovendien heeft hij – in de veronderstelling verkerend dat hij ons land door de macht van Alva geheel en al had onderworpen – de genoemde gezanten gevangen genomen, gedood en hun bezittingen onteigend. Dit alles druist in tegen de rechten die zelfs door de meest wrede en tirannieke vorsten worden geëerbiedigd.

De beroering die in ons land was ontstaan, was door toedoen van de genoemde regenten en hun aanhang in 1566 gesust. Velen, die zich hadden ingezet voor de onafhankelijkheid van dit land, zijn toen verjaagd of omgebracht. De koning had derhalve geen enkele reden om ons land aan te vallen. Toch wilde hij alle privileges van het land vernietigen en streefde hij ernaar als een tiran te kunnen heersen over dit land, zoals hij ook doet in Indië en in andere landen die hij onlangs heeft veroverd. Daarom ook heeft hij de hertog van Alva met een groot leger naar hier gestuurd.

Deze Alva is berucht wegens zijn wreedheid en is een van de grootste vijanden van dit land. Bij zijn komst werd hij vergezeld door een aantal gelijkgezinden die als adviseurs moesten dienen. Uit dit alles blijkt dat de koning weinig genegenheid voelt voor zijn goede onderdanen en handelt in strijd met de verplichtingen die hij als vorst, beschermer en herder dient na te komen. Al is hij hier eervol ontvangen door de arme inwoners, die van hem niets dan goedertierenheid verwachtten, zoals de koning dikwijls in zijn brieven had geveinsd; al had de koning de bedoeling om tot ieders genoegen in alles orde op zaken te stellen; ook al was er bij het vertrek van de hertog van Alva uit Spanje een vloot in gereedheid gebracht om hem uit te leiden en een in Zeeland om hem te verwelkomen (wat het land veel geld heeft gekost), ten einde de onderdanen te misleiden. Toch heeft de hertog, die een vreemdeling is en niet van koninklijken bloede, terstond na zijn komst verklaard dat de koning hem benoemd had tot bevelhebber en landvoogd, hetgeen tegen de privileges en tradities indruist. Hij heeft zijn voornemens voldoende duidelijk gemaakt door terstond de belangrijkste steden en burchten te bezetten. Hij heeft kastelen en vestingen in de belangrijkste en machtigste steden gebouwd, ten einde deze steden in bedwang te houden. Hij heeft de meest vooraanstaande heren op last van de koning ontboden, onder het mom dat hij, in het belang van ons land, hun advies wilde inwinnen. Degenen die aan zijn oproep gehoor gaven, heeft hij gevangen genomen en uit Brabant, waar zij gevangen zaten, weggevoerd. Hij heeft hen in staat van beschuldiging gesteld, hoewel hij niet de bevoegdheid had hen te berechten. Tenslotte heeft hij hen ter dood veroordeeld en in het openbaar terechtgesteld, zonder hen volledig te horen. De andere, (Stadhouder Willem van Oranje) die beter op de hoogte was van de schijnheiligheid van de Spanjaarden, hield zich buiten het land. Zijn bezittingen zijn in beslag genomen en hijzelf is vogelvrij verklaard. Dit deed Alva ten einde te voorkomen dat de arme inwoners, al dan niet met behulp van vorsten die de onafhankelijkheid van dit land voorstaan, tegen het Spaanse gezag in opstand komen. Hij heeft nog talloze andere edelen en vooraanstaande burgers om het leven gebracht of verjaagd met het doel beslag te kunnen leggen op hun goederen.

Aan vrouwen en kinderen wordt veel overlast bezorgd door Spaanse soldaten die in hun huizen in garnizoen liggen. De inwoners worden gedwongen tot het betalen van allerlei belastingen. Ze worden gedwongen nieuwe kastelen te bouwen en de steden te voorzien van vestingwerken, die dienen voor hun eigen onderdrukking. Men wordt gekweld doordat men de honderdste, twintigste en tiende penningen moet opbrengen, waarmee de soldaten worden betaald. Deze soldaten zijn zowel Spanjaarden als mensen die hij uit ons volk heeft gerekruteerd.

Alva zet hen in tegen hun landgenoten en tegen degenen die met gevaar voor eigen leven de onafhankelijkheid van het land verdedigen. Dit alles deed hij om ervoor te zorgen dat de onderdanen geen enkel middel overbleef om zijn plannen te dwarsbomen, zodat hij de opdracht die hij in Spanje had gekregen, namelijk het land te behandelen als veroverd gebied, des te beter kon uitvoeren. Hij heeft ook in de belangrijkste plaatsen de rechtsorde aangepast aan de Spaanse gewoonten en daarmee de privileges van dit land geschonden. Hij heeft nieuwe raden in het leven geroepen en tenslotte de tiende penning ingesteld voor de handel en nijverheid, waarmee hij ons land, dat volledig op handel en nijverheid is aangewezen, naar de ondergang heeft gevoerd. Dit alles heeft hij gedaan ondanks de talloze remonstranties die door elk gewest afzonderlijk en door het land als geheel bij hem zijn ingediend.

Alva zou deze maatregel ook met geweld hebben doorgevoerd, ware het niet dat Holland en Zeeland door toedoen van de Prins van Oranje, diverse edelen en andere rechtschapen inwoners, zich onmiddellijk tegen hem hadden gekeerd en zich aan de zijde van de prins hadden geschaard.

Later heeft de Spaanse koning landvoogd Requesens naar deze landen gestuurd om de tirannie van Alva met bedekte middelen voort te zetten. Alva en Requesens hebben getracht Holland en Zeeland te onderwerpen door de andere provinciën, die ze reeds in hun macht hadden, daarbij in te schakelen.

Requesens heeft, onder het mom van muiterij tegen zijn persoon, Spaanse soldaten in Antwerpen gelegerd. Zij hebben daar zes weken op kosten van de burgerij geleefd en Requesens heeft de bevolking gedwongen de door hem geëiste soldij, in totaal vierhonderdduizend gulden bedragende, op te brengen, ten einde verlost te worden van het Spaanse geweld. Daarna heeft hij deze soldaten opgedragen verder ten strijde te trekken. Hij wilde eerst Brussel innemen om vanuit de residentie van de prins te kunnen opereren. Toen het leger daar niet in slaagde, heeft hij de stad Aalst en vervolgens Maastricht overmeesterd. Daarna hebben de soldaten Antwerpen overvallen en geplunderd, ze hebben er moorden gepleegd en brand gesticht. De meest tirannieke en wrede vijanden van het land zouden het niet erger hebben kunnen doen. Ze hebben niet alleen enorme schade toegebracht aan de arme bevolking, maar ook aan alle naties die in Antwerpen handelsbelangen hadden.

Na de dood van Requesens heeft de Raad van State op last van de Spaanse koning het bestuur over dit land aanvaard. Deze Raad heeft in het bijzijn van Jeronimo de Roda de Spanjaarden tot vijanden van het land verklaard. Niettemin is deze Roda, krachtens zijn autoriteit of krachtens een geheime instructie uit Spanje, aanvoerder geworden van de Spanjaarden. Buiten de Raad van State om beroept hij zich op de naam en het gezag van de koning, vervalst hij diens zegel en gedraagt hij zich in het openbaar als landvoogd en plaatsvervanger van de koning. Dit vormde voor de Staten de reden om met de Prins en de Staten van Holland en Zeeland een verbond te sluiten ten einde de Spaanse vijand eensgezind te bestrijden en te verdrijven. Dit verbond is door de Raad van State goedgekeurd.

De Staten hebben, als goede onderdanen, na diverse nederige remonstranties, de Spaanse koning verzocht het onheil dat reeds geschied was en nog stond te geschieden, onder ogen te zien. Ook is hem gesmeekt de Spanjaarden uit ons land te laten vertrekken en degenen te straffen die de ondergang van de belangrijkste steden hadden bewerkstelligd en andere vormen van groot overlast hadden veroorzaakt. Dit is hem verzocht als troost voor hen die geleden hebben en als voorbeeld voor anderen. De koning reageerde door te stellen dat dit alles tegen zijn wil was geschied, dat hij zou straffen met de dood en de rust in het land zou herstellen, zoals dat een goedertieren vorst betaamt. Hij heeft nochtans geen recht gesproken of straffen opgelegd. Integendeel, alles bleek te zijn geschied met toestemming van de koning en de Spaanse Raad. Uit onderschepte brieven is gebleken dat de koning aan Roda en anderen geschreven heeft dat hij niet alleen hun daden goedkeurde, maar hen prees en beloofde hen te zullen belonen. In het bijzonder Roda werd geprezen om zijn bijzondere diensten, hetgeen de koning hem en zijn dienaren duidelijk heeft doen blijken.

In dezelfde tijd heeft de koning zijn bastaardbroer don Juan van Oostenrijk naar ons land gestuurd als ware hij van zijn bloede.

Dit heeft hij gedaan om de ogen van de onderdanen nog meer te verblinden. Deze don Juan van Oostenrijk wendde voor de Pacificatie van Gent goed te keuren, de bevoegdheden van de Staten te respecteren, de Spanjaarden te doen vertrekken, de aanstichters van het geweld te straffen en de rust en onafhankelijkheid te herstellen. In werkelijkheid probeerde hij de Staten te ontbinden en het ene gewest na het andere te onderwerpen. Dit is kort daarna, door de kracht van God, die alle tirannie haat, ontdekt door middel van onderschepte brieven, waaruit bleek dat hij van de koning opdracht had gekregen de orders van Roda op te volgen. Om alle schijn van samenspanning te vermijden werd hem elk contact met Roda verboden. Hij kreeg voorts de opdracht zich vreedzaam te gedragen tegenover de vooraanstaande edelen en hen voor zich te winnen. Dit moest hij blijven doen tot hij Holland en Zeeland in zijn macht had, om vervolgens met de andere gewesten te kunnen doen wat hij wilde.

Don Juan van Oostenrijk had tegenover de Staten gezworen de Pacificatie van Gent en het Eeuwig Edict te eerbiedigen. Niettemin heeft hij met alle middelen geprobeerd de Nederlandse soldaten, die destijds de belangrijkste vestingen en steden bezet hadden, met grote beloften voor zich te winnen, ten einde deze te kunnen veroveren. Op die manier had hij de meeste soldaten al voor zich gewonnen en het grootste deel van de steden in zijn macht gekregen. Aldus probeerde hij degenen die zich zouden willen onttrekken aan de oorlog tegen de Prins en de gewesten Holland en Zeeland, te dwingen de wapens op te nemen. Dit alles zou een burgeroorlog tot gevolg hebben, wreder dan welke oorlog dan ook. Deze oorlog brak uit vóór hij zijn voornemens had uitgevoerd. Aangezien deze oorlog niet het door hem beoogde resultaat had, is hij een nieuwe oorlog begonnen, die nog steeds voortduurt. Dit alles is geschied ondanks het feit dat hij bij zijn komst de mond vol had van vrede.

Het voorafgaande heeft ons afdoende wettige aanleiding gegeven om de Koning van Spanje af te zweren en een andere machtige en goedertieren vorst te ontbieden om ons land te beschermen. Ons land heeft al meer dan twintig jaar in chaos verkeerd en is door zijn koning in de steek gelaten. We zijn niet behandeld als onderdanen, maar als vijanden, die proberen hun eigen vorst op gewelddadige wijze ten val te brengen.

Na het overlijden van don Juan van Oostenrijk heeft de baron van Selles duidelijk verklaard de Pacificatie van Gent, die don Juan van Oostenrijk gezworen had, niet te willen erkennen. Hij heeft dan ook voortdurend strengere eisen voorgesteld. Steeds hebben we door middel van remonstranties en met tussenkomst van de belangrijkste vorsten uit de christenheid geprobeerd tot een overeenkomst met de koning te komen.

Onlangs zijn onze gezanten bijeen geweest in Keulen, in de hoop door bemiddeling van de keizer en de keurvorsten de vrede en enige vrijheid, met name op religieus gebied, te bewerkstelligen. De ervaring heeft ons geleerd dat we met remonstranties en onderhandelingen bij de koning niets kunnen bereiken, aangezien deze slechts misbruikt worden om tweedracht in het land te zaaien. Door deze tweedracht kan hij des te gemakkelijker ons land onderwerpen en met de grootst mogelijke agressie zijn voornemens uitvoeren.

Later is zijn agressieve houding wel gebleken uit de banvloek die de koning heeft uitgesproken, waarin hij ons en alle inwoners die zich inzetten voor de Verenigde Nederlanden voor rebellen verklaart. Daardoor hebben wij ons leven en onze goederen verbeurd. Op het leven van de prins heeft hij bovendien een grote som geld gezet. Dit alles heeft als doel om ons tot wanhoop te drijven en alom gehaat te maken en tenslotte de handel lam te leggen.

Wij hebben dan ook de hoop op verzoening volledig opgegeven en zijn verder van elke hulp verstoken. Noodgedwongen hebben we andere middelen gehanteerd om de rechten, privileges, tradities en vrijheden van het vaderland te beschermen. Dit was noodzakelijk om het leven en de eer van vrouwen, kinderen en nageslacht veilig te stellen en om te voorkomen dat ze slaven zouden worden van de Spanjaarden. We hebben dan ook met recht de Spaanse koning afgezworen.

Op grond van de voorafgaande overwegingen en door de nood gedwongen zijn we overeengekomen de koning van Spanje krachtens het recht vervallen te verklaren van zijn rechten ten aanzien van ons land. Van nu af aan zullen we hem niet meer moeien in kwesties betreffende deze landen. Ook zullen wij zijn titel als vorst niet meer gebruiken of toestaan dat iemand deze gebruikt. We hebben dienovereenkomstig de ambtenaren, rechters, ambachtsheren, leenmannen en alle andere inwoners van dit land ontslagen van de eed die zij aan de koning van Spanje hebben gezworen.

De meeste gewesten in dit land hebben het gezag geaccepteerd van de hertog van Anjou; aartshertog Matthias heeft de landvoogdij neergelegd, hetgeen door ons is aanvaard. We eisen dan ook dat niemand voortaan de naam, de titel en het zegel van de Spaanse koning meer zal gebruiken. Tevens hebben we aan alle landen opgedragen om de titel en naam van de landsheer en de Landraad te voeren, zolang de hertog van Anjou nog niet is gearriveerd. Tot het moment dat de landsheer en de Landraad in functie zijn, dienen zij onze naam te voeren. In Holland en Zeeland zal men ressorteren onder de prins van Oranje en de Staten van Holland en Zeeland tot de tijd dat de Landraad zal zijn ingesteld. Daarna zullen ze zich voegen naar de orders van de Landraad en de hertog van Anjou.

Men zal in aangelegenheden betreffende de landsregering – waarmee de Landraad zal worden belast – niet meer het zegel van de Spaanse koning gebruiken. In zaken die het gewestelijk bestuur raken zal door de gewestelijke en andere raden de naam en het zegel van het betreffende gewest worden gebruikt. Alle brieven en bescheiden die niet aan deze voorwaarden voldoen, zullen nietig verklaard worden. Ten einde dit alles beter te kunnen realiseren, bevelen we dat heden alle zegels van de koning van Spanje ingeleverd worden bij de Staten of bij degenen die door de Staten daarmee zijn belast, op straffe van arbitrale correctie. Wij bevelen bovendien dat in geen enkele munt de naam, de titel of het wapen van de koning van Spanje geslagen zal worden. Alleen de muntslag en de vorm, die door ons vastgesteld zullen worden voor een nieuwe gouden en zilveren penning, mogen worden toegepast.

Voorts bevelen wij alle bestuurders in dit land zich te beschouwen als ontslagen van de eed die zij de Spaanse koning hebben gezworen. Voortaan zijn zij slechts verantwoording verschuldigd aan de Staten of verplicht een nieuwe eed te zweren aan hun speciale gevolmachtigde. Daarmee zweren zij ons trouw tegen de Spaanse koning en zijn aanhangers, overeenkomstig de verklaring die is opgesteld door de Staten-Generaal. De bestuurders van de gewesten die met de komst van de hertog van Anjou hebben ingestemd, zullen tot de komst van de hertog in hun ambt worden gehandhaafd. De bestuurders van de gewesten die de hertog niet accepteren, zullen uit hun ambt worden ontheven. Er zal worden nagegaan of hun opvolgers de privileges van het land hebben geschonden dan wel zich aan onbetamelijk gedrag hebben schuldig gemaakt.

Aan alle bewindvoerders en hun plaatsvervangers verzoeken we dringend deze ordonnantie in hun gehele rechtsgebied af te kondigen, zodat niemand kan voorwenden niet op de hoogte te zijn. We dringen erop aan deze ordonnantie volledig te doen navolgen en de overtreders onverwijld te straffen; immers, dit alles hebben wij gedaan in het belang van het land. Aan alle betrokkenen geven we de bevoegdheid en de opdracht om bestraffend op te treden.

Aan deze oorkonde hebben wij ons zegel bevestigd.

Aangeboden in onze vergadering te ‘s-Gravenhage, 26 juli 1581, ter ordonnantie van de Staten.

Was getekend, J. van Asseliers


Zie ook: De Jezuïeten en de zwarte Paus, Boniface VIII – The bull Unam Sanctam (1302)

Docu v/d week #199 – Plandemic 3, the great awakening

docu van de weekDerde deel van de documentaire reeks over de corona pandemie hoax en hoe deze gebruikt is voor het bevorderen van de communistische agenda van de CCP-WEF controleurs.

Zie ook: Weiger de gifprik!, Covid-19 maatregelen en “the Great Reset” agenda, Demoralisatie door cultureel Marxisme, Agenda 21, Antropomorfe klimaatverandering bestaat niet

Bilderberg conferentie 2023

Pestana Palace hotel Lissabon.

De criminele globalistische samenzweerders komen weer bij elkaar op 18-21 mei 2023 in het Pestana Palace hotel, Lissabon, Portugal voor de jaarlijkse Bilderberg conferentie.

Gespreksonderwerpen zijn:

AI

Banking System

China

Energy Transition 

Europe

Fiscal Challenges

India 

Industrial Policy and Trade

NATO

Russia

Transnational Threats

Ukraine 

US Leadership

Lijst van deelnemers:

Abrams, Stacey (USA), CEO, Sage Works Production    
Achleitner, Paul M. (DEU), Chair, Global Advisory Board, Deutsche Bank AG    
Agrawal, Ajay (CAN), Professor of Economics, University of Toronto    
Albares, José Manuel (ESP), Minister of Foreign Affairs    
Altman, Sam (USA), CEO, OpenAI    
Alverà, Marco (ITA), Co-Founder, zhero.net; CEO TES    
Andersson, Magdalena (SWE), Leader, Social Democratic Party    
Applebaum, Anne (USA), Staff Writer, The Atlantic    
Arnaut, José Luís (PRT), Managing Partner, CMS Rui Pena & Arnaut    
Attal, Gabriel (FRA), Minister for Public Accounts    
Balsemão, Francisco Pinto (PRT), Chair, Impresa Group    
Barbizet, Patricia (FRA), Chair and CEO, Temaris & Associés SAS    
Barroso, José Manuel (PRT), Chair, International Advisors, Goldman Sachs    
Baudson, Valérie (FRA), CEO, Amundi SA    
Beaune, Clément (FRA), Minister for Transport    
Benson, Sally (USA), Professor of Energy Science and Engineering, Stanford University    
Beurden, Ben van (NLD), Special Advisor to the Board, Shell plc    
Borg, Anna (SWE), President and CEO, Vattenfall AB    
Borrell, Josep (INT), Vice President, European Commission    
Botín, Ana P. (ESP), Group Executive Chair, Banco Santander SA    
Bourla, Albert (USA), Chair and CEO, Pfizer Inc.    
Braathen, Kjerstin (NOR), CEO, DNB ASA    
Brende, Børge (NOR), President, World Economic Forum    
Brink, Dolf van den (NLD), CEO, Heineken NV    
Brudermüller, Martin (DEU), CEO, BASF SE    
Buberl, Thomas (FRA), CEO, AXA SA    
Byrne, Thomas (IRL), Minister for Sport and Physical Education    
Carney, Mark (CAN), Vice Chair, Brookfield Asset Management    
Cassis, Ignazio (CHE), Federal Councillor, Federal Department of Foreign Affairs    
Castries, Henri de (FRA), President, Institut Montaigne    
Cavoli, Christopher (INT), Supreme Allied Commander Europe    
Ceylan, Mehmet Fatih (TUR), President, Ankara Policy Center    
Chhabra, Tarun (USA), Senior Director for Technology and National Security, National Security Council    
Creuheras, José (ESP), Chair, Grupo Planeta and Atresmedia    
Debackere, Koenraad (BEL), Chair, KBC Group NV    
Deese, Brian (USA), Former Director, National Economic Council    
Donohoe, Paschal (INT), President, Eurogroup    
Döpfner, Mathias (DEU), Chair and CEO, Axel Springer SE    
Easterly, Jen (USA), Director, Cybersecurity and Infrastructure Security Agency    
Economy, Elizabeth (USA), Senior Advisor for China, Department of Commerce    
Ehrnrooth, Henrik (FIN), Chair, Otava Group    
Émié, Bernard (FRA), Director General for External Security, Ministry of the Armed Forces    
Empoli, Giuliano da (ITA), Political Scientist and Writer, Sciences Po    
Entrecanales, José M. (ESP), Chair and CEO, Acciona SA    
Eriksen, Øyvind (NOR), President and CEO, Aker ASA    
Ferguson, Niall (USA), Milbank Family Senior Fellow, Stanford University    
Fleming, Jeremy (GBR), Former Director, GCHQ    
Frederiksen, Mette (DNK), Prime Minister    
Freeland, Chrystia (CAN), Deputy Prime Minister    
Garijo, Bélen (DEU), Chair and CEO, Merck KGaA    
Gentiloni, Paolo (INT), Commissioner for Economy, European Commission    
Gonzáles Pons, Esteban (ESP), Vice Chair, European People’s Party    
Gosset-Grainville, Antoine (FRA), Chair, AXA    
Goulimis, Nicky (GRC), Board Member and Co-Founder, Nova Credit Inc.    
Griffin, Kenneth (USA), Founder and CEO, Citadel LLC    
Gruber, Lilli (ITA), Editor-in-Chief and Anchor, La7 TV   
Gürkaynak, Refet (TUR), Professor of Economics, Bilkent University   
Haines, Avril D. (USA), Director of National Intelligence   
Halberstadt, Victor (NLD), Professor of Economics, Leiden University  
Hassabis, Demis (GBR), CEO, DeepMind   
Hedegaard, Connie (DNK), Chair, KR Foundation   
Hofreiter, Anton (DEU), MP; Chair Committee on European Affairs   
Holzen, Madeleine von (CHE), Editor-in-Chief, Le Temps   
Jensen, Kristian (DNK), CEO, Green Power Denmark   
Joshi, Shashank (GBR), Defence Editor, The Economist   
Kaag, Sigrid (NLD), Minister of Finance; Deputy Prime Minister    
Karp, Alex (USA), CEO, Palantir Technologies Inc.   
Kasparov, Garry (USA), Chair, Renew Democracy Initiative   
Kieli, Kasia (POL), President and Managing Director, Warner Bros. Discovery Poland   
Kissinger, Henry A. (USA), Chairman, Kissinger Associates Inc.   
Koç, Ömer (TUR), Chair, Koç Holding AS   
Kolesnikov, Andrei (INT), Senior Fellow, Carnegie Endowment for International Peace   
Kostrzewa, Wojciech (POL), President, Polish Business Roundtable   
Kotkin, Stephen (USA), Senior Fellow, Hoover Institution, Stanford University   
Kravis, Henry R. (USA), Co-Chairman, KKR & Co. Inc.   
Kravis, Marie-Josée (USA), Chair, The Museum of Modern Art  
Kudelski, André (CHE), Chair and CEO, Kudelski Group SA   
Kuleba, Dmytro (UKR), Minister of Foreign Affairs   
Lammy, David (GBR), Shadow Secretary of State for Foreign Affairs, House of Commons   
Leysen, Thomas (BEL), Chair, Umicore and Mediahuis; Chair DSM-Firmenich AG Liikanen, Erkki (FIN), Chair, IFRS Foundation Trustees   
Looney, Bernard (GBR), CEO, BP plc   
Marin, Sanna (FIN), Prime Minister   
Metsola, Roberta (INT), President, European Parliament   
Micklethwait, John (USA), Editor-in-Chief, Bloomberg LP   
Minton Beddoes, Zanny (GBR), Editor-in-Chief, The Economist   
Moreira, Duarte (PRT), Co-Founder and Managing Partner, Zeno Partners   
Moyo, Dambisa (GBR), Global Economist; Member, House of Lords   
Mundie, Craig J. (USA), President, Mundie & Associates LLC   
Nadella, Satya (USA), CEO, Microsoft Corporation    
O’Leary, Michael (IRL), Group CEO, Ryanair Group    
Orida, Deborah (CAN), President and CEO, PSP Investments    
Özel, Soli (TUR), Professor, Kadir Has University    
Papalexopoulos, Dimitri (GRC), Chair, TITAN Cement Group; Treasurer Bilderberg Meetings    
Philippe, Édouard (FRA), Mayor, Le Havre    
Pottinger, Matthew (USA), Distinguished Visiting Fellow, Hoover Institution    
Pouyanné, Patrick (FRA), Chair and CEO, TotalEnergies SE    
Rachman, Gideon (GBR), Chief Foreign Affairs Commentator, The Financial Times    
Ramírez, Pedro J. (ESP), Director, El Español    
Rappard, Rolly van (NLD), Co-Founder and Co-Chair, CVC Capital Partners    
Reynders, Didier (INT), European Commissioner for Justice    
Röttgen, Norbert (DEU), MP, German Bundestag    
Rutte, Mark (NLD), Prime Minister    

Salomon, Martina (AUT), Editor-in-Chief, Kurier
Sawers, John (GBR), Executive Chair, Newbridge Advisory Ltd.
Schadlow, Nadia (USA), Senior Fellow, Hudson Institute
Schallenberg, Alexander (AUT), Minister for European and International Affairs
Schmidt, Eric E. (USA), Former CEO and Chair, Google LLC
Schmidt, Wolfgang (DEU), Head of the Chancellery, Federal Minister for Special Tasks
Sebastião, Nuno (PRT), Chair and CEO, Feedzai
Sikorski, Radoslaw (POL), MEP, European Parliament
Silva, Filipe (PRT), CEO, Galp
Stilwell de Andrade, Miguel (PRT), CEO, EDP
Stoltenberg, Jens (INT), Secretary General, NATO
Subramanian, Arvind (INT), Senior Fellow in International and Public Affairs, Brown University
Tellis, Ashley J. (USA), Tata Chair for Strategic Affairs, Carnegie Endowment
Thiel, Peter (USA), President, Thiel Capital LLC
Tsu, Jing (USA), Professor of East Asian Languages and Literatures, Yale University
Tugendhat, Tom (GBR), Minister of State for Security
Vadera, Shriti (GBR), Chair, Prudential plc
Vassilakis, Eftichios (GRC), Chair, Aegean Group
Waldron, John (USA), President and COO, The Goldman Sachs Group, Inc.
Wallenberg, Marcus (SWE), Chair, Skandinaviska Enskilda Banken AB
Wennink, Peter (NLD), President and CEO, ASML Holding NV
Wright, Thomas (USA), Senior Director for Strategic Planning, National Security Council
Yang, Yuan (GBR), Europe-China Correspondent, Financial Times
Yergin, Daniel (USA), Vice Chair, S&P Global
Yinanç, Barçin (TUR), Journalist, T24 News Website

+ Yuval Harari (WEF)

WEF loser Yuval Harari.

Binnenkort meer…

Zie ook: Agenda 21, Covid-19 maatregelen en “the Great Reset” agenda, De Agenda van de “Nieuwe Wereld Orde” (NWO), ‘We zijn allemaal Jezuïeten’., De Bilderberg conferenties, Bilderberg conferentie (documentaire), Lodewijk de Waal (FNV) wordt geconfronteerd met zijn Bilderberg bezoek, Docu v/d week #11.5 – EndGame, Daniel Estulin – The True Story of the Bilderberg Group (interview + boek), Docu v/d week #193 – Bilderberg – the movie

Docu v/d week #198- Anarchy USA

docu van de weekDocumentaire van G. Edward Griffin uit 1966 over de Marxistische invloed op de burgerrechten beweging in de USA.

Zie ook: Demoralisatie door cultureel Marxisme, ‘Transgender’ mensen bestaan niet., Yuri Bezmenov over psychologische oorlogsvoering en subversie van culturen (lezing), Docu v/d week #196 – The Greatest Lie Ever Sold – George Floyd and the Rise of BLM

‘Groene energie’ is milieuonvriendelijk en inefficiënt.

‘Groene’ energie transitie is een leugen van het WEF. Het is een onbetaalbare en onhaalbare fantasie.

De communisten van het WEF (Wereld Economisch Forum) proberen de empathie van mensen tegen hen te gebruiken door te propageren dat het klimaat veranderd doordat u teveel energie gebruikt, dat de Aarde onleefbaar zal worden als u geen belasting betaald om het weer te veranderen en uw levenstandaard opoffert in naam van het milieu (god van de klimaat kerk). Ze zaaien angst en geven u de schuld van iets waarop u geen invloed heeft.

Deze klimaathysterie (angst) is totaal ongegrond. In realiteit sterven er steeds minder mensen aan natuurrampen en dat met een groeiende wereldbevolking:

Grafiek: gemiddelde aantal doden door natuurrampen per decennium.

Energie gebruik door de mensheid is geen enkel probleem. CO2 uitstoot heeft geen invloed op ons klimaat zoals door de communisten gepropagandeerd wordt. U hoeft geen energie te besparen, het is juist in het voordeel van de mensheid om meer energie te gebruiken. Meer energie omvorming bekend meer welvaart, innovatie, betere levenskwaliteit een schoner en gezonder leven en een langere levensverwachting voor de mens.

De aarde krijgt dagelijks meer energie binnen van de zon dan dat wij als mensheid per ooit zouden kunnen omvormen (gerbruiken) . Deze energie wordt omgevormd door de materie op aarde waaronder ook de mensen. Het is dus intrinsiek aan de mens dat hij (steeds meer) energie gebruikt.

Onderdeel van de falende great reset (Ook wel bekend als: Agenda 21/ Agenda 2030 sustainable development goals) is de zogenaamde energietransitie.

Deze zogenaamde transitie naar inefficiënte onbetrouwbare en netwerk afhankelijke energie bronnen (windturbines,Zonnepanelen etc.) is onderdeel van het plan van de controleurs om de 1e wereld te de-ïndustrialiseren en te depopuleren om de bevolking beter te kunnen controleren.

WEF/VN SDG communisme.

De energietransitie die aan de bevolking verkocht wordt is onrealiseerbaar. Dit weten de controleurs en doen dit bewust. Het enige waartoe het kan leiden is een inkrimping aan energie verbruik dat zal resulteren tot de de-industrialisatie van Westerse wereld met als gevolg: armoede, verval en hongersnood.

Er wordt bewust op deze energie crisis aangestuurd om de economieën van het Westen kapot te maken zodat men een excuus heeft voor het instorten van het fiat valuta systeem van de private centrale banken. Na deze gecreëerde crisis zal men proberen de mensen zo wanhopig te krijgen dat ze zich zullen binden aan een CBDC (Centrale Bank Digitale Valuta) sociaal krediet slavernij systeem.

Er zijn niet genoeg grondstoffen voor een energie transitie fantasie.

De grondstofwinning en mijncapaciteit op aarde is niet genoeg voor een “energie transitie”.

(Video: Mark Mills: The energy transition delusion: inescapable mineral realities – YouTube)

‘Groene energie’ technologie is een milieuonvriendelijke niet duurzame farce!

Zonnepanelen kosten meer energie om te maken dan dat ze ooit zullen opleveren. Ze hebben een extreem laag rendement en met de komende ijstijd zal er nog minder zon instraling zijn.

Tevens zijn Zonnepanelen niet te recyclen en verontreinigen bij afdanking de bodem. Als u elektriciteit teruglevert aan het energienetwerk krijgt u een schamel bedrag.

Zonnepanelen: een domme investering.
Windturbines zijn zeer inefficiënt vergeleken met kernenergie.

Windturbines om windenergie op te wekken zijn vogeldoders, zeer inefficiënt, lekken giftige stoffen, zijn lelijk in het landschap, geven geluidsoverlast en gezondheidsklachten door de trillingen. De energie die opgaat aan de constructie van een windtoren zal nooit opgeleverd worden door de windturbine om vervolgens afgedankt te worden in een vuilnisbult (want niet her te gebruiken).

Afgedankte niet recyclebare wieken van windmolens.

Elektrische batterij auto’s zijn bijzonder milieu onvriendelijk en verbruiken 400% meer grondstoffen in de constructie dan een automobiel met een benzine motor. De elektromagnetische straling van de grote batterij is ook erg ongezond voor de mensen in de auto. Afgezien dat het opladen uren kan duren en zeer duur is.

De waanzin van elektrisch rijden.

De Waterpomp is een grote vervuiler van het grondwater en een zeer dure en inefficiënte technologie.

Olie en gas met kernenergie zijn de enige optie (afgezien van een totale vrijgave van nulpunt energie) voor het voortbestaan van de mensheid die een grotere energie behoefte heeft dan ‘groene energie’ ooit zal kunnen produceren. De enige reden dat groene technologie op grote schaal gebruikt wordt is door subsidies want economisch zijn ze totaal onrendabel. Het is een grote fraude!

Lithium mijn voor de productie van batterijen in Chili.

Wil de Westerse wereld overleven dient het te concentreren op energie winning uit diesel en andere petroleum producten. Of de nulpunt energie bevrijden uit de handen van de controleurs. De komende ijstijd zal de illusie van ‘global warming’, de great reset en haar ‘groene’ energie transitie verbrijzelen.

Zie ook: Sinterklaas bestaat niet, Strepen aan de hemel (chemtrails), George Soros NWO agent, Demoralisatie door cultureel Marxisme, Agenda 21, Docu v/d week #192 – unsustainable – The UN’s agenda for World Domination, Covid-19 maatregelen en “the Great Reset” agenda

Eet geen insecten!

De falende ‘great reset‘ figuren willen dat u insecten eet. Vanaf 23 januari 2023 mogen in Nederland meerdere insecten (zoals sprinkhanen en meelwormen) verkocht worden als voeding voor menselijke consumptie.

Eet geen insecten! Insecten zijn ongezond voor menselijke consumptie. Insecten kunnen ziekmakende micro-organismen (schimmels, bacteriën, parasieten, enz.) en giftige stoffen bevatten die bij consumptie een gevaar voor de gezondheid kunnen opleveren.

Landen waarin veel insecten worden gegeten hebben uiterst veel problemen met parasieten in de bevolking. De hittebehandelingen zijn niet voldoende om alle parasieten in de insecten te doden.

Dit is wederom een poging van uw vijand om u te vernederen en ongezonder te maken. Boycott alle bedrijven die insectenvoedsel aanbieden! Het WEF wilt dat u geen vlees meer eet omdat dit een van de gezondste voedingsmiddelen voor een mens is. Ze willen dat u zwak en ziek bent van soja, insecten, zaadolie en microplastics.

Lijst met in Nederland als voedsel toegelaten insecten:

Meelwormen

(Tenebrio molitor)

Buffalowormen 

(Alphitobius Diaperinus)

Krekel

(Acheta domesticus)

Sprinkhanen

(Locusta migratoria)

Wasmotlarven

(Galleria mellonella)

(Video: Tucker Carlson Originals: Let them Eat Bugs)

Zie ook: De ‘softkill’ methode

VrijeWereld.org wenst u een vrij en behouden 2023!

Vrije Wereld op gab.com: @VrijeWereld

Zie ook: U moet het zelf doen (video), OPERATIE: Zegt het voort!, Doneer, Zilver (video), Boodschap aan alle ‘preppers’, Bitcoin als ruilmiddel, Boodschap aan de controleurs, Boodschap aan de agenten van de ‘kroon’, PizzaGate pedofilie netwerk, Q Anon, OPERATIE: contant betalen, Covid-19 maatregelen en “the Great Reset” agenda, Weiger de gifprik!, Het Kalergi plan – De omvolking agenda achter massa immigratie